blurry cars

Redovisningscentral för flottor

Från och med den 1 maj 2017 måste alla som har ett eller flera trafiktillstånd ansluta sig till en Redovisningscentral i samband med den årliga kontrollen av en taxameter, omprogrammering (id-byte) eller i samband med en ny- eller ominstallation av en taxameter.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BESTÄLLNINGSCENTRALER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BESTÄLLNINGSCENTRALER

Cabonline Reporting Centre, org.nr. 556703-3195, (”Cabonline”) har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva redovisningscentral för taxitrafik. Enligt lag om redovisningscentraler för taxitrafik är alla taxifordon skyldiga att löpande rapportera taxameterdata till en redovisningscentral. Redovisningscentralen ska sedan vidarebefordra informationen till Transportstyrelsen. Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningscentraler, taxibolag eller liknande som har taxiåkerier anslutna till sig (fortsättningsvis ”beställningscentral”) och som väljer att ansluta sig till Cabonlines redovisningscentral. Genom att logga in på ert konto hos Cabonlines redovisningscentral godkänner ni även villkoren häri.

1. TJÄNSTEN

1.1 Cabonline tillhandahåller ett rapporteringsverktyg som ger taxiåkerier möjlighet att efterleva anmälningsplikten av taxameterdata. Verktyget är en webbtjänst där beställningscentralen registrerar sina anslutna åkerier. Beställningscentralen kan sedan gå in och redigera åkarens uppgifter vid behov.

2. BESTÄLLNINGSCENTRALENS ÅTAGANDEN

2.1 En förutsättning för att Cabonline ska kunna överföra taxameterdata till Transportstyrelsen är att beställningscentralen först vidtar de åtgärder som anges i dessa allmänna villkor. Beställningscentralen ska även följa de instruktioner som Cabonline utfärdar under avtalstiden.

2.2 Det är beställningscentralens ansvar att ange de taxiåkerier vars bilar ska anslutas till Cabonline. Anmälan kan endast göras via registrering på Cabonlines hemsida. Anmälan kan ej göras via telefon eller e-post. Beställningscentralen ansvarar även för att samtycke för registreringen inhämtas från respektive taxiåkeri. Efter anmälan måste taxiåkerierna ansluta sina fordon hos en certifierad taxameterinstallatör.

2.3 För det fall ett fordon permanent eller tillfälligt ska undantas från tömningsplikten åligger det beställningscentralen eller åkeriet som äger fordonet att anmäla detta via webbtjänsten.

2.4 Beställningscentralen åtar sig att hålla Cabonline skadeslöst avseende krav från tredje man, t.ex. taxiåkerier.

3. CABONLINES ANSVAR

3.1 Cabonline ska vidta sådana åtgärder som är rimliga för att löpande rapportera insamlade uppgifter till Transportstyrelsen enligt föreskrift. Cabonline rapporterar information för alla fordon anslutna till tjänsten, med undantag för fordon som åkeri eller beställningscentral har angett ska undantas från tömningsplikt. Den information Cabonline rapporterar baseras på den data som genereras i varje fordons taxameter och som fordonet lämnar in till Cabonline. Cabonline har ingen möjlighet att kontrollera vilken information som faktiskt överförs och kan inte heller garantera att informationsöverföring går att genomföra vid varje givet tillfälle.

3.2 Cabonline åtar sig att lagra mottagen information i sju år från dagen för mottagandet.

3.3 Cabonline ska informera beställningscentralen i rimlig tid före underhålls- eller serviceåtgärder vidtas som kan påverka möjligheten att rapportera in information till redovisningscentralen. Information om planerade underhåll kan lämnas via Cabonlines hemsida.

3.4 Cabonline ansvarar endast för direkt skada. Under alla omständigheter ska Cabonlines ansvar vara begränsat till den avgift som beställningscentralen erlagt under de tolv månader närmast föregående skadetidpunkten.

4. PERSONUPPGIFTSANSVAR

4.1 Cabonline hanterar personuppgifter på uppdrag av beställningscentralen och är därmed personuppgiftsbiträde. Beställningscentralen ger Cabonline i uppdrag att behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att Cabonline ska kunna uppfylla sina åtaganden och tillvarata sina rättigheter.

5. AVTALSTID, BETALNINGSVILLKOR M.M.

5.1 Beställningscentralen ska betala anslutningsavgift till Cabonline för tjänsten enligt Cabonlines vid varje tidpunkt gällande prislista och betalningsvillkor.

5.2 Vid utebliven betalning av anslutningsavgift förbehåller sig Cabonline rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan och upphöra all rapportering av information till Transportstyrelsen.

5.3 Detta avtal gäller tills vidare och kan sägas upp med tre månaders föregående skriftligt meddelande. En beställningscentral som önskar avregistrera sina anslutna taxiåkerierna från tjänsten ska inkomma med uppsägning för åkerierna samt fullmakt som styrker beställningscentralens rätt att representera åkerierna.

5.4 Cabonline äger rätt att ändra dessa villkor. Nya villkor träder ikraft trettio dagar efter det att de nya villkoren publicerats på Cabonlines hemsida.

Börja använda redovisningscentralen

Genom att logga in i Cabonlines redovisningscentral godkänner du ovanstående avtal.

Bli kund

Om du vill bli kund eller har frågor kontaktar du oss via e-post:

CabRC@cabonline.com